نابغه پروری

نابغه پروری

✔️به دنبال نابغه پروري و برنامه ریزي براي آینده ي کودك نباشید✔️به دنبال نابغه پروري و برنامه ریزي براي آینده ي کودك نباشید. ما باید براي فرزندانمان چشم انداز و راهبرد داشته باشیم نه این که برنامه ریزي کنیم که مثلاً حتماً باید دکتر شود و یا مهندس و غیره، و نگران باشیم.

✅ چون ما صاحب فرزندان نیستیم بلکه فقط وظیفه ي مراقبت و نگهداري و پرورش آن ها را داریم.

🌀کودك نابغه همین فرزندانی هستندکه پیش شما حضور دارند. همه ي کودکانی که از ازل تا ابد به دنیا آمده اند و می آیند همه نابغه هستند. پس به دنبال ساختن کودك نابغه نباشید.


پست های جدید