سخن گفتن با کودکان زیر 6 سال

سخن گفتن با کودکان زیر 6 سال

برای کودک زیر 6سال خود زیادتوضیح ندهید چون بسیاری از آنهارا نمیفهمد


✔️ برای کودک زیر 6سال خود زیادتوضیح ندهید چون بسیاری از آنهارا نمیفهمد

🌀چقدر به اومیگویید قول بده این کارو نکن یا این کارو بکن،  و کودک هم دایم به شما قول میدهد و مجدد همون کارهاراتکرار میکند

✅ چون معنی قول دادن رانمیفهمد ولی چون میبیند با گفتن این کلمه خنده برلبان شما می آید تند تند به شما قول میدهد،  کودک باخودش میگوید مادرم خوشحال باشد من صدبارصدبار قول میدم😂

⬅️کودک نه قول دادن رامیفهمد نه معذرت خواستن را ولی وقتی کاربدی کرد و شما ناراحت هستید میبیند با گفتن معذرت میخواهم اخم هایتان بازشد دایم معذرت خواهی میکند


پست های جدید