آرام کردن کودک عصبانی

آرام کردن کودک عصبانی

خشم بخشي از احساسات است براي اينكه به كودك ياد بدهيد احساساتش را چگونه بروز دهد•به كودك خود كمي مهلت بدهيد.
خشم بخشي از احساسات است براي اينكه به كودك ياد بدهيد احساساتش را چگونه بروز دهد به او اجازه دهيد خشم و عصبانيت خود را تخليه كند (فقط اطمينان حاصل كنيد كه در حين بروز خشم به خودش آسيبي نميرساند).

•اين كار به كودك كمك ميكند بدون درگير شدن با شما، يا بگيرد كه چطور خشم و عصبانيتش را به روشي غير مخرب بروز دهد، سپس خود را جمع و جور كرده و كنترل دوباره خود را به دست بگيرد.

مهارت كنترل خشم از ابزارهاي مهم رويارويي با زندگي در آينده اوست.
************************************
✅برو،نرو نکنید

به خودتان یادآوری كنید كه كودك شما اگر لجبازی می كند، بهانه می گیرد و به سراغ كارها و وسایل خطرناك می رود، تحت تأثیر غرایزش است و تفكر چندانی پشت كارهایش نیست و قصد آزار دادن شما را ندارد. به این ترتیب، می توانید آرامش خودتان را حفظ كنید.
رشوه گیر خانگی درست نکنید
تشویق یكی از اولویت های تربیتی است. همه می دانیم كه رفتار خوب كودك با تشویق ثبات پیدا می كند. همینطور می دانیم كه تشویق انواعی دارد كه یكی از آنها تشویق مادی است اما باید تعادل، تنوع و تناسب را در تشویق كردن رعایت كنید. حواس تان باشد آنقدر كودك را با تشویق های مادی تحریك نكنید كه او تبدیل به یك رشوه گیر كوچك و خانگی شود


پست های جدید