توصیه های علمی

توصیه های علمی

شروع آموزش زماني است كه بچه ها را از پوشك ميگيريم.شروع آموزش زماني است كه بچه ها را از #پوشك ميگيريم.
نكات:

•هرگز جلوي جمع شلوارشان را براي تعويض پايين نكشيد.
•به او بگوييد زير پوشك حريم خصوصي اوست.
•در حضور كودك لباس خودتان را عوض نكنيد.
•بلافاصله پس از دسشويي شلوار را در دسشويي بپوشد.

•براي موارد بالا اصلا فرياد و تنبيه به كار نگيريد.
•هرگز بچه ها را مجبور نكنيد كسي را ببوسند.
•بگذاريد ياد بگيرند كه براي بوسيدن و در آغوش كشيده شدن اجازه آنها لازم است.پست های جدید