فرزند پروری 2

فرزند پروری 2

مهمترين عاملي كه امنيت کودک را ازبين مي بردخشونت استphoto_2016-05-12_23-14-41.jpg

مهمترين عاملي كه امنيت کودک را ازبين مي بردخشونت است

خشونت درمقابل لطافت است.خشونت يعني ايجادمانع دربرابر رشد. لطافت مسير رشد رانرم مي كند وحركت راحت انجام ميشود

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

photo_2016-05-12_23-14-51.jpg
مااصلاً دررفتارمان لطافت نداريم حتي خانم ها. جامعه ما به خصوص خانواده ها بسيار خشن و خشونت محور شده اند

به حرف زدنمان توجه كنيد، اصلاً با هم لطيف صحبت نمي كنيم.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
photo_2016-05-12_23-14-58.jpg
خشونت فيزيكي يكي از انواع خشونت است هرمانع ودست اندازی كه درمسير رشدوحركت به هر عنوان ايجاد شودخشونت است

هر عاملي كه مانع دسترسي كودك به نيازش باشد خشونت است
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

photo_2016-05-12_23-15-04.jpg
اولين ومهمترين خشونت درفضاي خانواده، روابط والدين باهم است.

هرچه سن كودك كمترودامنه خشونت وسيعتر باشد، خطرناامني بيشتراست واین تشنج به هرميزان،مدت و مقدار، سم است.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

photo_2016-05-12_23-15-36.jpg
بچه هااز۳سالگی نسبت به بدنشان شناخت پیداميكنند وازروی کنجکاوی خودشان راباديگران مقايسه می كنند مثلادکتربازی میکنند

واکنش تندنشان ندهیدکه باعث بدبینی واضطراب کودک شود.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

photo_2016-05-12_23-15-44.jpg
بعضي ازوالدين به خصوص پدرهاعقيده دارند همه چيزرابايدبه بچه هاياد داد.

خيرهمه چيزرا در هر زمان و درهرجانبايدبه بچه گفت وياد دادبلكه بايدكارشناسي شود.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

photo_2016-05-12_23-15-54.jpg
بايدحواسمان به فرزندمان باشدومراقبت آگاهانه ازآن ها داشته باشيم.
✅بچه هارابه امان خدارها نكنيم.درمهماني يا پارك وهر جاي ديگربايد هرلحظه بدانيم كودك ماكجاست؟


پست های جدید