فرزند پروری

فرزند پروری

بچه ها به خصوص زير 6 سال هر چه قدر بيشتر بازي كنند و در محيط تجربه كنند، امن تر خواهند بود و اضطراب آموزشي پايين تر خواهد آمد .photo_2016-05-12_22-50-19.jpg
بچه ها به خصوص زير 6 سال هر چه قدر بيشتر بازي كنند و در محيط تجربه كنند،✔️

 امن تر خواهند بود و اضطراب آموزشي پايين تر خواهد آمد .

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

photo_2016-05-12_23-02-45.jpg
آموزش هاي زودهنگامی  كه امروزه درجامعه هنجار شده است، كاملاً روي سيستم مغز فشار مي آورند✔️

 درنتيجه آموزش، آشفتگي ايجادمي كندوكودك رادچار ناامني واضطراب مي كند.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

photo_2016-05-12_23-04-49.jpg

کودکان بیشتر از آنکه از حرفهای ما بیاموزند از اعمال ما خواهند آموخت.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

photo_2016-05-12_23-06-41.jpg

گفتار و رفتار ما در سالهاي اوليه كودكي بسيار تاثيرگذار است.
و كودكان نوع نگاه به دنيا را از ما مي آموزند...

مواظب باشيد و به عمق و پیامدهای گفتار و رفتار بيانديشيد.
پست های جدید