مسئولیت / امانت / تعویض و جایگزینی

مسئولیت / امانت / تعویض و جایگزینی

اعطای مالکیت به کودک آسان‎ترین کار ممکن است اما پرورش یک مالکِ مسوول نیازمند طی مسیری از آموزش و گسترش مفاهیم و مهارت‎های مکمل است


عدم تحمل در سنین پایین کودکی کاملا طبیعی است چون کودکان فهم زمانی دقیقی ندارند و نمی‌توانند گذشت زمان را به راحتی ادراک کنند اما صبور بودن و تحمل برای رسیدن به خواسته‌ها باید علاوه بر رشد شناختی کودک به او آموزش داده شود، منتظر پایان کلام دیگران باشد و وسط صحبت نپرد، برای این منظور کودک باید الگوهای صبوری داشته باشد؛ پدری که پشت چراغ قرمز نا آرام می‌شود و مادری که تحمل ریخت و پاش و بازی کودک را ندارد و بلافاصله دستور به جمع کردن و تمیز کردن می‌دهد نباید انتظار داشته باشند کودکشان مفهوم تحمل همراه با آرامش را دریافت و درونی کند.

 

امانت / تعویض و جایگزینی

از جمله بازی‌هایی که بین کودک خود و سایر همسن و سال‌هایش می‌توانید برگزار کنید امانت دادن اسباببازی و کتاب به یکدیگر از سنین پایین است و  تمرین مراقبت از اشیا دیگران مانند وسیلههای شخصی خود هم لذت داشتن چیزهای متنوع  به شکل موقت را به کودک میآموزد هم منتظر بودن برای بازگشت وسیلهای آنها را نزد صاحبش ارزشمندتر میکند، اگر کودک تن به این بازی نداد بلافاصله به او برچسب خسیس یا خود خواه نزنید، او را در تجربه امانت دادن یا گرفتن و شریک شدن وسیله خودتان با دیگری به عنوان ناظر همراه کنید. کودکان چهار ساله به بعد میتوانند درک کنند برای حضور در جمع و پذیرفته شدن از سوی دیگران باید وسیلههای خود را به اشتراک بگذارند، با تعویض موقت شروع کنید و به امانت دادن چند روزه بکشانید. در صورت تخریب وسیله از او راه حل بخواهید و راههای جبران را با او بررسی کنید، تعمیر کردن یا خرید معادل وسیله تخریب یا مفقود شده را با او تمرین کنید.

 

مسئولیت

مالکیت مسوولیت دارد. همواره به او هدیه ندهید و بگذارید خودش هم خرید کند؛ «وقتی  خودت خرید میکنی خودت هم هزینهاش را از پول توجیبیات بپرداز. خودت انتخاب کن، خودت مراقبت کن»، نقش و جایگاه کودک را حین خرید هر وسیلهای روشن کنید، از او بخواهید مکان مناسب و نحوه نگهداری مسوولانه در قبال آن وسیله را از پیش شرح دهد.

 

اعطای مالکیت به کودک آسانترین کار ممکن است اما پرورش یک مالکِ مسوول نیازمند طی مسیری از آموزش و گسترش مفاهیم و مهارتهای مکمل است. کودک با بزرگ شدن، خود به خود به این مهارتها نمیرسد، الگوی رفتاری مناسب و با ثبات میخواهد و صبر و تحمل. برای آموزش مفهوم ارزشمندی به کودکان ابتدا زندگی او را ارزشمند کنیم.


پست های جدید