امنیت کودک قسمت پنجم

امنیت کودک قسمت پنجم

يک مادر وقتی مقتدر است مي تواند به کودکش امنيت دهد، اگر مادر مقتدر نباشد نمي تواند به او امنيت دهد و ناامني خودش را به کودک منتقل مي کند.


عوامل ايجاد امنيت در کودک

چه کارهايي کنيم که امنيت به وجود آيد؟

مهمترين عامل ايجاد امنيت، اقتدار است. اقتدار از قدرت مي آيد.

کل براي کودک کيست؟ پدر و مادر و به خصوص مادر.

يک مادر وقتی مقتدر است مي تواند به کودکش امنيت دهد، اگر مادر مقتدر نباشد نمي تواند به او امنيت دهد و ناامني خودش را به کودک منتقل مي کند.

* اولين نکته در ايجاد اقتدار، ايمان است.

ايمان به چي؟ ايمان به يک جايگاه معنوي. در مراحل رشد انسانی محدوده ي ابعاد نباتي و گياهي حوزه هويت هستند و از بُعد انساني به بالا حوزه ي معصوميت است.

انسان يک هويت دارد و يک مقام و منزلت.

 مقام ربطي به هويت ندارد. هويت در جاي خودش مهم است ولي ارزش نيست.

ارزش در حيطه ي مقام و منزلت است.

""هويت مهم است ولی ارزش و مقام و منزلت ارزش هستند.""

اتفاقي که در دوران مدرن افتاده اين است که جاي اين دو را عوض کرده اند و متأسفانه آگاهانه هم اين کار را کرده اند. آگاهانه در مورد مادر جايگاه هويت و منزلت را عوض کرده اند.

-          زن بودن يک هويت است؛

-          مادر بودن ارزش و منزلت است.

متأسفانه در جامعه ما هم به پيروي از جوامع غرب، زن بودن ارزش شده و مادر بودن هويت شده است. دوره مدرن مي گويد مادر بودن مهم است ولي زن بودن ارزش است (توجه کنید ارزش جایگاه بالاتری از مهم است).

مادرهاي امروزي به جايگاه خويش ايمان ندارند. از قديم گفته شده که حرمت امامزاده را متولي آن بايد نگاه دارد.وقتي مادر جايگاه خود و تقدس آن را قبول ندارد پس براي اين جايگاه هم هيچ عزت و احترامي نخواهد بود.

لطفاً اين مطالب را با درک مسئول بررسي کنيد نه درک مظلوم و مقصر چون هيچ کس در بروز اين مسائل مقصر نيست، ما اين مسائل را ياد نگرفته ايم، ما آداب پدري و مادري را نمي دانيم. در دوره مدرن هويت مرد بودن با منزلت پدر بودن عوض شده است. در خانواده به عنوان مرد و زن حضور داريم نه به عنوان پدر و مادر، به همين دليل آسيب مي بينيم

و به همين دليل مادر فکر مي کند از وقتي بچه دار شده است هم پيشرفتش متوقف شده و هم از زندگي هيچ چيز نفهميده است و دائم ابراز انزجار از زندگي مي کند چون منزلت و جايگاه خود را نمي شناسد. زن بودن تقدم شده است.

چه قدر مقاله و نوشته راجع به زن و آزادي زنان و تفاوت هاي زن و مرد نوشته شده است و چه قدر اين تعارضات را مي بينيم. زن بودن مهم است ولي ارزش نيست. کمي که از درجه اهميت پايين بياييم تبديل مي شويم به موجودات نر و ماده. اين حالتي است که وقتي انسان سقوط مي کند به آن مبتلا مي شود.

وقتي زني که براي کسب درآمد کنار خيابان مي ايستد و مردي که جلوي پاي او ترمز مي کند، مگر چيزي غير از رابطه ي نر و مادگي است؟ فقط شکل و شمايل انساني دارد. زن و مرد بودن مهم واهميت است، ارزش نيست. مقام مادری و پدری ارزش است.

 

ادامه دارد...


پست های جدید