خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش 9)

خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش 9)

بچه ها به توانایی های خود اطمینان دارند و این به خاطر ویژگی خود مداری است. لذا کودک نباید در معرض کارهایی قرار بگیرد که توانایی آن را ندارد


ج: سومین ویژگی، ویژگی عاطفی است.

۱. کودکان در این سنین به کودکان دیگر علاقه مند می شوند.

 کودکان تا ۴ سالگی تحلیل های منطقی و مناسب ندارند و از ۴ سالگی به بعد تحلیل ها در آن ها شروع می شود و سن تحلیل خوب ۷٬ سالگی است.

ارتباط عاطفی نیازمند تحلیل است٬ نیازمند تحلیل های رفتاری است.

برخی از رفتارها دیدن کارهای خوب از فرد است٬ برخی دیگر از رفتارها ٬ هدیه دادن ومشارکت در بازی ها است.

بچه های ۲ ساله نمی توانند رفتار همدیگر را تحلیل کنند. 

در اینجا لازم به ذکر است که فرزند دوم نمی تواند همبازی فرزند اول باشد یا اگر هم باشد محدود است٬ چون؛ 

۱. هم سن نیستند٬ لذا:

الف- درک متقابل وجود ندارد.

ب- نمی توانند نیازهای همدیگر را برآورده سازند.

ج- منجر به کاهش اعتماد به نفس وعزت نفس می گردد.

۲. ممکن است غیر هم جنس باشند.

شروط پایهٔ رفاقت:

۱. هم سن 

۲. هم جنس 

۳. کیفیت امکانات 

۴. کیفیت اعتقادات دینی

۵. کیفیت هوشی

(اصولا) بچه های تک فرزند٬ لوس٬ کم توان٬ وبی عرضه هستند.

۲. ویژگی دیگر این که کودکان در این سن به آسانی گریه می کنند؛ زیرا:

الف- توجه به محیط افزایش یافته است.

ب- واین توجه منجر به درک وتحلیل بیشتر می شود. 

ج- آستانهٔ تحمل پذیری پایین است.

د- ( در این زمان) نیاز ها٬ نازها٬ تبعیض ها و... بیشتر درک می شود و کودک به خاطر عدم دسترسی به موارد یا درک صحیح از موضوعات ویا حتی درک ناصحیح٬  به سمت گریه می رود.

بچه ها در این سن باید مشغول باشند و بهترین مشغولیت بازی است. در ۷ سال اول نباید به کار بچه کار داشت ودر ۷ سال سوم باید به کار بچه کار داشت. وِزر هستند.(در لغت به معنای وبال وبار سنگین).

بازی٬ زمینهٔ رفتار نامطلوب از جمله گریه کردن را کاهش می دهد.

۳. کوچک ترین محرک ها ی خارجی زمینه تغییر رفتار مانند ترس و پرخاشگری را در کودک فراهم می آورد. 

تنبیه بدنی برای کودک منجر به بیماری مازوشیسم (برده صفتی) می شود. تنبیه، کودک را ترسو می کند و بچه پنهان کار می شود.

۴. بچه ها به توانایی های خود اطمینان دارند و این به خاطر ویژگی خود مداری است. لذا کودک نباید در معرض کارهایی قرار بگیرد که  توانایی آن را ندارد. مثلا با بازی وسرگرمی و یا استفاده از روش هواس پرتی٬ (که یکی از شیوه های هواس پرتی٬ شیوهٔ جایگزین است) و یا انجام کارها در زمان مناسب٬ (می توان کودک را از محیطی که توانایی انجام آن کار را ندارد دور کرد.)              اگر جنب وجوش بچه ها را مهار نکنیم تبدیل به شرارت می شود. (مثلا) در ورود به مهمانی نباید به بچه گفت؛ حرکت نکن٬  ندو ولی قبل از ورود به مهمانی او را به‌ پارک ببریم تا انرژی او تخلیه شود.

۵. نسبت به کارهای دیگران خصوصا بزرگترها٬ علاقه (کنجکاوی وتقلیدگری) بیشتری نشان می دهند. 

لذا اگر مادران  رفتارشان اصلاح شود جامعه اصلاح می شود.

کودکان و نوجوانان از رفتار چه کسی بیشتر تقلید می کنند؟

کودکان ونوجوانان بیشتر از رفتار افراد مقبول(محبوب٬ موفق) تقلید می کنند.

امام صادق ع: «حُبنا ایمانٌ و بُغضنا کفرٌ» وقتی دوست دارد محبوب می شود و پا جای پای او  می گذارد. خیلی از بچه ها به دنبال مادرانشان نمی روند چون مادران٬ خیلی از ضعفشان می گویند. 

انسانهای محبوب دودسته اند:

یا بر اثر تبلیغات محبوب می شوند.مانند فوتبالیست ها.

یا اینکه ویژگی های فردی شخص محبوب است. مثلا می بیند مادرش زود عصبانی نمی شود.

۶. اگر او را از کاری که می خواهد انجام دهد منع کنیم اعتراض می کند واین اعتراض یا به خاطر خود مداری است ویا قدرت تحلیل مسائل پایین است لذا آسیب آن کار را نمی تواند درک کند.

نیاز های انسان ها دو قسمت است:

الف. نیاز حقیقی؛ که این گونه نیاز ها ۸۰ درصد است .حتی گاهی برای اینکه مقاومت بچه ها بالا برود نباید مثل عقاب (سریع) حوائجش را برطرف کرد.

ب. نیاز کاذب؛ بچه گلو درد دارد و بستنی می خواهد. به جای اینکه بگوییم برایت خوب نیست از روش حواس پرتی استفاده کنیم. روش حواس پرتی مثل چاقو است برای قصاب. حتی سیاست مداران هم از روش حواس پرتی استفاده می کنند یک گوشهٔ دنیا بمب می گذارند تا یک جای دیگر کارشان را بکنند.

گاهی با کلام می شود حواس کودک را پرت کرد٬ گاهی با خوراک٬ گاهی با فعالیت.      برای نشان دادن عکس العمل در مقابل کودک٬ خودت را نبین بچه را ببین و ویژگی های او مد نظرت باشد بعد عکس العمل نشان بده.

۷. به خواهران٬ برادران٬ پدر ومادر علاقه مندی بیشتری پیدا می کنند.

گاهی مادر پرخاشگری٬ بد خلقی  و تنبیه می کند٬ بچه گرایش عاطفی به پدر پیدا می کند.

گاهی مادر عادی است وپدر خیلی عاطفه نشان می دهد.

( در مورد فاصله سنی کودکان) فاصله ی ۴ سال برای کودکان خوب است هم مادر آرامش روحی وجسمی بیشتری دارد وهم بچه آمادگی دارد. ومن معتقد به فضای اقتصادی نیستم اگر توان تربیتی باشد هر چه بیشتر باشد بهتر است.


ادامه دارد........nooredideh.com


پست های جدید