خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش 3)

خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش 3)

مادری می تواند الگوی تقلیدی برای فرزندش باشد که ویژگی منحصر به فردی به نام «محبوبیت» را داشته باشد.


مراحل شکل گیری شخصیت:

الف: تا ۷ سالگی ۷۰ درصد از شخصیت کودک شکل می گیرد. چون کودکان تا ۷ سالگی در اوج تقلید هستند. و مهمترین این دوران هم ۴-۶ سالگی است. و این دوسال مهمترین برش زندگی انسان است‌.

پس بسیار مهم است که کودکمان را به دست چه کسی می دهیم که شخصیت او را شکل دهد. 

پس بی جا نبود که مادر سید رضی و سید مرتضی نگران بود که فرزندانش را دست چه کسی می دهد.

مهم است مربی کودک چه کسی است.

ب: تا ۱۲ سالگی ۹۰ درصد شخصیت کودک شکل می گیرد. در حقیقت باز سازی شخصیت است.

ج: تا ۲۱ سالگی ۱۰۰ در صد شخصیت شکل می گیرد. در حقیقت تثبیت شخصیت است.

در ۷ سال اول بهترین کسی که می تواند محیط تقلیدی مناسب برای فرزند فراهم آورد٬ مادر است. پدر یک ( قسمت) 

از پازل تربیت است نه مدیر. مادر است که در خط مقدم تربیت است. 

مادر باید مقلَد خوبی برای تربیت باشد.

 مادری می تواند الگوی تقلیدی برای فرزندش باشد که ویژگی منحصر به فردی به نام «محبوبیت» را داشته باشد.

محبوبیت چطور حاصل می شود؟

۱. مهربان باشد. مادر باید شخصیت عاطفی باشد نه فرشتهٔ عذاب در خانه.

۲. ارتباط کلامی خوبی داشته باشد. (واین ارتباط کلامی اعم است از لحن خوب ولفظ خوب)   الف: لحن خوب باشد. لحن خوب گاهی تا ۳۰ درصد ارزش کلام را بالا می برد. 

نمی شود حرف خوب را با لحن بد گفت. گاهی توبیخ ها هم باید با لحن خوب باشد٬ تاثیرش بیشتر است.

ب: لفظ خوب باشد. 

۳. توجه به نیازها داشته باشد.

(نیاز ها اعم است از) نیاز های عمومی ونیازهای اختصاصی. نیاز عمومی مثل خوردن وآشامیدن. نیاز های اختصاصی متناسب با ویژگی روحی وعاطفی کودک است. مثلا والدین کودک را می فرستند مدرسهٔ غیر انتفاعی ولی کفش یک سال پیش را به او می پوشاند٬ کودک سرخورده می شود.

تخیلات:

۳- از دیگر ویژگی های عقلی و ذهنی در کودکان تخیلات است. تخیل٬ تصور امور غیر واقع است. تخیلات در کودکان زیاد است. بعنوان مثال پدرش راننده است تصور( تخیل) می کند پزشک است.

ما بزرگترها خیلی اوقات تخیلات کودکان را با دروغ گویی اشتباه می کنیم . 

 

آیا تخیلات در کودکان خوب است یا نه؟

 در پاسخ می گوییم تخیلات همانند چاقوی دو لبه است و این تخیل در کودکان باید جهت دهی شود

مثلا وقتی با کودکمان مهمان بازی میکنیم از تخیل او در یادگیری مهارتهای زندگی مثل خانه داری، آشپزی وکمک درکارمنزل استفاده کنیم وتخیل او را در جهت مثبت هدایت کنیم


ادامه دارد ............


پست های جدید