بازی های ساده

بازی های  ساده

بازى اي ساده اما بسيار كاربردي در راستاي تقويت ادراك بدنى كودكان


یک بازی ساده اما بسيار كاربردي در راستاي تقويت ادراك بدنى كودكان، كودكان در اين بازى ضمن توسعه استقامت عضلانى، قواى ادراكى آنها در خصوص جهت يابى مكانى . درك فضا، كنترل نيروى دست و ساير ويژگى هاى رشدى مثل بازى گروهى و تعامل با هم سن را آموزش مى بينند.