تست وکسلر

تست وکسلر

توضيحاتي درباره آزمون وكسلر : آزمون وكسلر WPPSI-R آزمون موفقي است كه طي برگزاري آن فرد آزمون گيرنده با تجهيزات مخصوص انواع هوشبهرها را مورد بررسي قرار مي دهد . انواع هوشبهرها عبارتند از :


توضيحاتي درباره آزمون وكسلر :
آزمون وكسلر WPPSI-R آزمون موفقي است كه طي برگزاري آن فرد آزمون گيرنده با تجهيزات مخصوص انواع هوشبهرها را مورد بررسي قرار مي دهد .
انواع هوشبهرها عبارتند از :
هوشبهر كلامي : توانايي فرد در مهارتهاي كلامي
هوشبهر عملي : توانايي در امور عيني و محسوس و فعاليتهاي عملي شخص
هوشبهر كلي : توانايي كلي شخص را تعيين ميكند .
آزمون وكسلر از N خرده آزمون تشكيل شده است كه هر يك از اين مقياسها به صورت جداگانه و به طور پي در پي اجرا مي شود و خرده آزمون به سوالهاي آسان در ابتدا و سوالهاي دشوارتر در پي آن دنبال مي شود و اين آزمون براي گروه هاي سني ٣ تا ٧ سال قابل ارزيابي و اجرا مي باشد .
و در انتها وكسلر يك آزمون تحليلي است كه نمره گذاري آن بر حسب ميزان موفقيت آزمايش شونده انجام مي گيرد .


                         مولف : ريحانه سجادي