نمایش خلاق و تاتر کودک

نمایش خلاق و تاتر کودک

نمایش خلاق و تاتر کودک یک روش مناسب یادگیری می باشد، درعین حال باعث رشد شخصیت و پرورش ذهن و خلاقیت کودک می شود. گاهی میشود با خواندن قصه ای برای کودک با او همان قصه را به صورت نمایش اجرا کنیم، لذت آن داستان برای کودک ....


نمایش خلاق و تاتر کودک یک روش مناسب یادگیری می باشد، درعین حال باعث رشد شخصیت و پرورش ذهن و خلاقیت کودک می شود.

گاهی میشود با خواندن قصه ای برای کودک با او همان قصه را به صورت نمایش اجرا کنیم، لذت آن داستان برای کودک وقتی خود را جایگزین هر کدام از شخصیت های قصه میگذارد لذت بخش است.

دراینجا من به عنوان مربی وقتی به کودک دراجرای فعالیتش آزادی عمل می دهم، کودک خودش چیزهایی به متن قصه ونمایش اضافه می کند. گاهی میتوانم خودمان با کودک قصه ای خلق کنیم که بعد آنرا به صورت نمایش درآوردم.

با اجرای نمایش خلاق و تاتر حس کنجکاوی کودک رابرمی انگیزیم، با اجرای نمایش حس همکاری وارتباط داشتن به یکدیگر راهم می آموزند.

حال در ارتباط با نمایش همانطور که زبان کودک کار میکند تمام بدن کودک هم کار میکند، حتی صدای کودک هم کار میکند،

 مانند تقلید صداها، مانند نشان دادن حرکت کردن یک مار.

پس دراجرای یک نمایش خلاق و تاتر باید بدن و صورت و صدای کودک تقویت گردد و با حرکت های هدفمند به نتیجه مطلوب می رسیم

بااجرای حرکات فرمیک و مرتب و منظم و هدفمند به یک نمایش و اجرای خوب دست می یابیم.

کودک می آموزد که با اجرای این حرکت ها باعث تقویت قوای جسمی شده وهماهنگی بین اعضای بدن را یاد می گیرد.

تمام این مطالب لازم وملزوم یکدیگر هستند، ما با تقویت صدا، رسا صحبت کردن و تقویت جسم، کودکانمان را آماده می کنیم تا یک نمایش خوب اجرا کنند

تا به هدفمان که تقویت رشد ذهنی و کلامی و جسمی هست برسیم.

                                                     راضیه یعقوبی مربی خلاقیت مهد کودک سه ستاره ساحل بهشت


photo_2016-07-30_02-25-42.jpg


photo_2016-07-30_02-25-51.jpg

photo_2016-07-30_02-25-55.jpg


photo_2016-07-30_02-26-01.jpg


photo_2016-07-30_02-26-05.jpg