کلاس کاراته

به نام خدایی که دوستدار کودکان است

کاراته یک هنر رزمی مبتنی بر ضربه زدن است که از ضربات مشت و لگد و زانو و آرنج تشکیل میشود. کاراته کودکان باعث تناسب و هماهنگی بهتر در کودکان می شود. انجام حرکات در طول کلاس کاراته بدن و حالت ایستادن آنها را هماهنگ خواهد کرد.