گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر در مهد کودک ساحل بهشت

15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر 15 مهر روز ملی روستا و عشایر گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر در مهد کودک ساحل بهشت

15 مهر ماه روز روستا و عشایر گرامی باد


روستا تداعی‌کننده عشق و صفا و صمیمت است، همدلی مردم، هم‌صدایی همه و پاکی و بی ریا بودن. روز 15 مهرماه از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور و با هدف ارج نهادن به روستا و فرهنگ روستایی، به نام روز روستا، نام‌گذاری شده است.