بازی درمانی

بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی بازی درمانی

توسعه تعادل، کنترل ترس از ارتفاع، پرش، هماهنگی چشم و توانایی پاها


بازی درمانی عموما برای کودکان بین 3 تا 11 سال بکار برده مى شود که راهی برای تعامل تجربیاتشان و احساساتشان از طریق یک فرایند طبیعی به نام بازی مهیا می گردد
مدرس: سرکار خانم دکتر ریحانه سجادی