هفته دولت و کارمند

هفته دولت و کارمند هفته دولت و کارمند هفته دولت و کارمند هفته دولت و کارمند هفته دولت و کارمند

گرامیداشت هفته دولت و کارمند در مهد کودک ساحل بهشت


گرامیداشت هفته دولت و کارمند در مهد کودک ساحل بهشت با هدف آشنایی دلبندان با مسائل اجتماعی