كارگاه سفالگري و رنگ آميزي

كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي در مهد کودک ساحل بهشت كارگاه سفالگري و رنگ آميزي

گل بازی یا سفالگری برای بچه ها نوعی تخلیه انرژی وتقویت انگشتان دست وماهیچه هاست با فرم دادن به گل هر آن چه در ذهنشان وجود دارد را تخلیه کرده وبه رشد فکری میرسند


گل بازی یا سفالگری برای بچه ها نوعی تخلیه انرژی و تقویت انگشتان دست وماهیچه ها می باشد.

با فرم دادن به گل هر آن چه در ذهنشان وجود دارد را تخلیه کرده و به رشد فکری می رسند.

کودکان با انجام سفالگری و رنگ آمیزی آن هدفمندی کارهایشان را می آموزند بعد یاد میگیرند که هر کاری سلسله مراتب خاص خود را دارد، صبر کردن را می آموزن تا به نتیجه برسند.

كارگاه سفالگري و رنگ آميزي

اجرا در سه جلسه


جلسه ١ ساخت گلوله با سفال

photo_2016-08-02_22-32-37.jpg


جلسه ٢ رنگ آميزيجلسه ٣ نخ كردن و ساخت تسبيح

photo_2016-08-02_22-24-57.jpg