جشن روزنامه

جشن روزنامه جشن روزنامه جشن روزنامه جشن روزنامه جشن روزنامه جشن روزنامه جشن روزنامه جشن روزنامه

کارگاه بازی درمانی جشن روزنامه


جشن روزنامه

كارگاه بازى درمانى

اهداف بازى:دست ورزى ، تقويت عضلات دست و انگشتان ، تقويت ماهيچه هاى دست كودك هنگام بازى ،

هماهنگى چشم و دست درحين پاره كردن روزنامه ، مهاركردن خشم ، ايجاد شادى و نشاط

قابل اجرا براى گروههاى سنى كودكستان،امادگى، پيش ١ ، پيش ٢