آموزش کولاژ

آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ آموزش کولاژ

کلاس خلاقیت آموزش کولاژ 95/02/29


کولاژ (تکه چسبانی) 

کولاژ یا تکه چسبانی یکی از بهترین فعالیت های مهارتی برای کودکان است که موجب هماهنگی بین دست و چشم و ذهن کودک می شود . در این پست از سایت مهد کودک سه ستاره ساحل بهشت کولاژ یا تکه چسبانی یکی از میوه های فصل بهار ( توت فرنگی) با استفاده از تکه های کاغذ را مشاهده خواهید کرد.