روز معلم مبارک

روز معلم مبارک روز معلم مبارک روز معلم مبارک روز معلم مبارک روز معلم مبارک روز معلم مبارک روز معلم مبارک روز معلم مبارک روز معلم مبارک روز معلم مبارک روز معلم مبارک

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از مربیان و کارکنان مهد کودک ساحل بهشت به مناسبت هفته معلم